Co je nového

Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023

1. ledna 2023 došlo ke zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, což znamená, že od Noého roku již není systém EET funkční. Byla zrušena nejen evidenční povinnost samotná, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb, ale také všechny povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, tedy i povinnosti umístit informační oznámení, ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek. Evidující podnikatelé nemusí v souvislosti s ukončením evidence tržeb ve vztahu k Finanční správě činit žádné kroky. Není povinností poplatníka oznamovat správci daně skutečnost, že nepřijímá evidované tržby, ani v případě, že tyto tržby evidoval dobrovolně. Dosud vydaná povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném nebo zvláštním režimu pozbyly dnem nabytí účinnosti zákona právní účinky. Finanční správa však poplatníkům umožní po přechodnou dobu (do konce roku 2023) i nadále nahlížet na tržby zaslané do systému EET.

Potřebujete poradit s finančními otázkami Vašeho podnikání? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Novela zákona o ochraně spotřebitele a obč. zákoníku

Zákon č. 374/2022 Sb., jímž se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, posiluje v mnoha oblastech postavení spotřebitelů, zejména těch nejzranitelnějších. Současně dochází k vyjasnění a zjednodušení některých pravidel, aby byla v praxi snáze aplikovatelná. Jedná se o rozsáhlou novelu, proto níže představujeme pouze nejdůležitější změny, které nová právní úprava v oblasti spotřebitelského práva přináší.

- Reklamace - Spotřebitel může reklamovat vady, které se na věci projeví v době 24 měsíců od převzetí věci. Změnou ovšem je, že se prodlužuje doba (z 6 měsíců na 12 měsíců), po kterou musí podnikatel prokázat, že se vada na věci, tj. na zakoupeném zboží, vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal (tj. typicky tvrzení, že si spotřebitel vadu způsobil sám). Skutečnost, že se nějaká vada projevila až po převzetí, neznamená, že za ni prodávající neodpovídá. Vadou je navíc nově i to, že zboží nemá dostatečnou životnost, kterou lze rozumně očekávat.
- Ochrana v online prostředí při nakupování na internetu - Spotřebitelé budou nově v online prostředí chráněni před netransparentním nákupem na on-line tržišti a také před falešnými recenzemi. Podnikatel bude nově muset uvést, podle jakých parametrů jsou řazeny nabídky na online tržišti, aby bylo zřejmé, zdali jejich pořadí nebylo ovlivněno např. placenou reklamou. Aby se zabránilo zveřejňování falešných, klamavých recenzí, má nově prodávající povinnost informovat spotřebitele, zda jsou na jeho stránkách zveřejňovány recenze, které pochází skutečně od spotřebitelů, kteří výrobek zakoupili. Nakupování v e-shopech se týká i další důležité pravidlo. Jeho cílem je zajistit, aby si spotřebitel byl v průběhu objednávkového procesu vědom, kterým krokem se již k smlouvě zavazuje a vznikne mu tak povinnost zaplatit. To může podnikatel zajistit různou formou. Typicky prostřednictvím tlačítka v objednávkovém formuláři na nákupním portálu.
- Lhůta pro dodání zboží - Zcela nově je také upravena lhůta pro dodání zakoupeného zboží. Prodávající bude muset zakoupené zboží dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (pokud si samozřejmě se spotřebitelem nedohodne jinou lhůtu). Pokud prodávající zboží nedodá v této lhůtě, tak spotřebitel podnikateli dá ještě přiměřenou dodatečnou lhůtu k dodání. Pokud ani v této další lhůtě není zboží podnikatelem dodáno, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
- Smlouvy uzavírané při podomním prodeji nebo v rámci tzv. organizovaných prodejních akcí – V rámci těchto prodejů došlo k prodloužení možnosti odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, která bude nově činit 30 dnů namísto stávajících 14 dnů.

Jak bylo uvedeno výše, jedná se pouze o stručné shrnutí těch nejpodstatnějších změn, k podrobnému prostudování doporučujeme nahlédnout do samotné novely.

Potřebujete poradit s aktualizací obchodních podmínek? Případně potřebujete jinou právní pomoc v oblasti spotřebitelského práva? Neváhejte se na nás obrátit!

Výživné - změna doporučené výše

Výše výživného v České republice nemá stanovenou maximální ani minimální hranici. O jeho výši rozhoduje buď dohoda mezi partnery, či soud. Ministerstvo spravedlnosti však před lety zveřejnilo doporučující tabulky, která se stala jakýmsi vodítkem pro určení výše výživného, zejména v případě mimosoudních dohod mezi manžely, často je na ni ovšem také odkazováno v soudní praxi. Tato tabulka nyní doznala některých změn:
- Podle věku a počtu vyživovaných by částka na dítě měla nově činit 8 až 20 % rodičova čistého příjmu oproti dosavadním 11 až 25 %.
- Snížení počtu věkových kategorií z 5 na 4, přičemž jednotlivé kategorie by již neměly být ohraničeny pevnou věkovou hranicí (ta by měla být pouze orientační), ale měly by vyjadřovat jednotlivé životní etapy (dělení na předškolní věk, první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a SŠ a vyšší vzdělání)
- Vyšší počet vyživovacích povinností se odrazí na snížení procentuálního podílu výživného na příjmu povinného.
- Zohlednění míry zapojení povinného rodiče do péče a styku s dítětem do konečné výše výživného.
- Zavedení kontrolní částky, která by měla vyjadřovat orientační částku, která by měla povinnému po odečtení výživného zpravidla zůstat k dispozici.

Stále ovšem platí, že tabulka je pouze vodítkem a neumožňuje zohlednit veškeré životní situace. Pokud se tedy rodiče sami nedohodnou na výši výživného, je stanovení výše na úvaze soudu. Ministerstvo k dané problematice spustilo web, který je dostupný na adrese https://vyzivne.justice.cz/. Mimo jiné by měl výše uvedený webový portál nabídnout informace k soudním řízením o výživném, jak se rodiče mohou ohledně výživného dohodnout nebo kde mají vyhledat vhodného advokáta či mediátora.

Potřebujete právní pomoc v oblasti rodinného práva? Neváhejte se na nás obrátit.

Účinnost převodu podílu vůči společnosti

Aby mohla smlouva o převodu obchodního podílu vyvolávat účinky vůči společnosti, ve které je podíl převáděn, zákon o obchodních korporacích stanoví mimo jiné podmínku, že taková smlouva musí být společnosti doručena. To se obvykle děje tak, že člen statutárního orgánu (u společnosti s ručením omezeným je to jednatel) připojí při převzetí smlouvy doložku o jejím převzetí „za společnost“. Co když ale ve smlouvě toto formální prohlášení chybí, zároveň však podpis za některou ze smluvních stran připojuje osoba, která je současně členem statutárního orgánu společnosti? Je pak smlouva o převodu podílu společnosti správně a platně doručena? Vrchní soud v Olomouci dovodil, že i za této situace je smlouva doručena společnosti, a tedy vyvolává vůči společnosti právní účinky. Je tomu tak proto, že člen statutárního orgánu, který je za společnost oprávněn jednat, již o uzavřené převodní smlouvě ví, z čehož se odvozuje, že tuto vědomost má i společnost.

Potřebujete uskutečnit změny ve společnosti nebo se jen poradit? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Jednorázový příspěvek 5.000,- Kč na dítě

Od srpna je možné žádat o poskytnutí jednorázového příspěvku, kterým vláda reaguje na současnou situaci rodin s dětmi, které pociťují dopady rostoucích cen energií, potravin i dalších základních potřeb. Podmínkou pro získání příspěvku bude věk dítěte, které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let. Dalším předpokladem pro přiznání příspěvku je celkový hrubý příjem rodiny, který se bude za rok 2021 pohybovat pod hranicí 1 milionu korun ročně. O peníze mohou žádat i rodiče dětí, které se narodí od srpna do konce letošního roku. Na mimořádný příspěvek mají nárok ti, kdo pobírají přídavky na děti, i ti, kteří je nepobírají. Jak tedy získat příspěvek 5000 Kč na dítě? Pokud pobíráte přídavky na dítě, dostanete příspěvek 5000 Kč automaticky. Rodiny, které mají za červen nebo červenec nárok na dětské přídavky, by měly dostat dávku 5000 Kč v srpnu. Ti, co přídavky nepobírají, mohou zažádat skrz elektronický formulář na klientském portálu ministerstva práce a sociálních věcí pro vyřizování příspěvku 5000 korun pro rodiny, přičemž možnost podat žádost bude spuštěna od 15. srpna.

Potřebujete pomoci s vyplněním žádosti? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Změna limitu pro povinnou registraci k DPH, paušální daň

Vláda schválila návrh zákona, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně, tedy placení daní, sociálního i zdravotního pojištění jednou pravidelnou měsíční částkou bez daňových přiznání a bez přehledů pojistného. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu. Změny reflektují významný růst cenové hladiny. Návrh zákona nyní musí schválit Parlament.

Potřebujete pomoci s daňovými otázkami? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Zvýšení nezabavitelné částky u dlužníka

Nejvyšší soud zveřejnil 8.6.2022 sjednocující stanovisko sp. zn. Cjpn 202/2022 týkající se tzv. nezabavitelné částky. Soudce Nejvyššího soudu k vydání tohoto stanoviska vedla soudní praxe, která doposud nepostupovala jednotně při posuzování otázky, jaké dopady mělo mimořádné zvýšení částky normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (§ 26a zákona o státní sociální podpoře) na stanovení takzvané nezabavitelné částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.). Podle NS by se ono mimořádné zvýšení mělo do výpočtu nezabavitelné částky promítnou a lidem v oddlužení či v exekuci by tak mělo pro letošek zůstat ze mzdy více peněz, které nebudou podléhat srážkám.

Milostivé léto 2

Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce Milostivé léto. Bude se týkat opět výhradně dluhů vůči státu nebo podnikům se státní účastí. Dlužníku budou odpuštěny všechny úroky, penále a podobně, pokud uhradí jistinu a odměnu soudnímu exekutorovi. Nárok na odpuštění dluhu budou mít za splnění určitých kritérií lidé, u nichž byla exekuce zahájena před 28. říjnem loňského roku. Oproti předešlému programu stanovuje zákon exekutorům lhůty na odpověď. Nyní budou muset zájemci, který se bude chtít zbavit svých dluhů, odpovědět do patnácti dnů. Pokud návrh zákona schválí Parlament, bude Milostivé léto 2 platit od 1. září po dobu 3 měsíců. Dle vyjádření vlády jde o poslední možnost, jak se za výhodných podmínek vypořádat s dluhy.
Potřebujete pomoci s uplatněním Milostivého léta u exekutora? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

JUDr. Jakub Fendrych novým společníkem TMS Legal advokátní kancelář s.r.o.

TMS Legal advokátní kancelář s.r.o. má od 1. dubna 2022 nového společníka. Stal se jím JUDr. Jakub Fendrych, který v kanceláři působil jako advokátní koncipient a od roku 2018 pak jako advokát. JUDr. Fendrych se ve své praxi zabývá především spornou agendou, manželským majetkovým právem a právem občanským, konkrétně například sousedskými právy, přičemž na toto téma úspěšně obhájil rigorózní práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V obchodním právu se specializuje na oblast obchodních společností, agendu obchodního rejstříku a právo směnečné. Mimo jeho odborné znalosti je JUDr. Fendrych taktéž výborným pianistou, hře na klavír se věnuje již od svých 6 let, vyučuje ji a tu a tam je možné si ho přijít poslechnout na některé z jeho veřejných vystoupení.

Stát nabízí, že zaplatí podnikatelům polovinu nájemného

Vláda schválila nový program COVID nájemné. Musí opět projít celým legislativním procesem a schválením od Evropské komise (mimořádný dotační program), ovšem přináší pro podnikatele zajímavé možnosti. Program je určen primárně podnikatelům provozujícím maloobchodní činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy uzavřené před 12. březnem 2020, pokud nemohli kvůli koronavirovým opatřením prodávat zboží a služby ve svých provozovnách v období od 13. března do 30. června 2020. Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč na jednoho podnikatele. Klíčovou podmínkou pro získání dotace na 50 % nájemného od státu je, že pronajímatel musí sám / po dohodě s nájemcem prominout 30 % nájemného. Na nájemce pak zbyde 20 % původní ceny nájmu. Na úhradě za příslušné období se tak mají podílet nájemce, pronajímatel a stát. Podrobnosti pro použití programu mají být ještě zveřejněny.

COVID - 19, náhrada mzdy

Jak informovalo na svých internetových stránkách Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, stát bude zaměstnavatelům, jejichž činnost je v důsledku pandemických opatření ohrožena, poskytovat příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd. Tato náhrada bude z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel ovšem musí prokázat, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Pro další informace prosím neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář, rádi Vám pomůžeme.

Novela insolvenčního zákona

Víte, že byla schválena novela insolvenčního zákona, díky které se lidé budou moci snadněji zbavit dluhů z dětství? Zvýhodněný režim oddlužení se bude týkat lidí, u nichž alespoň dvě třetiny dluhů vznikly před dovršením věku 18 let. Potřebujete pomoci s přípravou návrhu na povolení oddlužení? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.
Stránku se nepodařilo načíst.
Stránku se nepodařilo načíst.