Pozor na změny v zákoně o dani z nemovitých věcí!

18.1.2024

Tzv. konsolidační balíček účinný od 1.1.2024 mimo jiné významně novelizoval zákon o dani z nemovitých věcí. Mimo celkové zvýšení sazeb o zhruba 80% se změny týkají i technické a procesní stránky výpočtu daní a jejího přiznání. Posledním dnem pro podání daňového přiznání je 31. leden 2024 a pro poplatníky nemusí být jednoduché za krátký čas vyhodnotit, zda ze změn plyne povinnost podat na rok 2024 daňové přiznání, nebo zda postačí, že správce daně před květnovým termínem úhrady daně bude poplatníka informovat o nové výši daňové povinnosti.

Podnikající i nepodnikající subjekty s pravomocným povolení na budoucí zdanitelnou stavbu, by neměly přehlédnout nové vymezení stavebního pozemku. Ten vzniká ve výměře budoucí zdanitelné stavby, a to i na parcele s již existující jinou zdanitelnou stavbou (to předchozí právní úprava vylučovala). S touto změnou bude spojena povinnost podat daňové přiznání.

Pro podnikatele je důležitá změna vymezení „zpevněné plochy“. Zpevněná plocha již není omezena pouze na pozemek zapsaný v katastru nemovitostí jako „zastavěná plocha a nádvoří“ nebo jako „ostatní plocha“. Nově jsou totiž zpevněnou plochou pozemek či jeho část, které jsou užívány k podnikání nebo které má podnikatel zařazeny v obchodním majetku, jejichž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy bazénu, nádrže nebo vlečky, pokud tyto nejsou zdanitelnou stavbou. I s touto změnou se pojí povinnost podat daňové přiznání.

Rovněž došlo k rozšíření počtu případů, kdy je poplatníkem daně uživatel, nájemce nebo pachtýř nemovité věci. Jako příklad lze uvést nemovité věci, se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stane-li se uživatel, nájemce či pachtýř nově poplatníkem daně, bude povinen podat daňové přiznání.

Zásadní změnou prošla i úprava garáží či objektů určených pro rodinnou rekreaci. Tyto zdanitelné stavby jsou nově vázány na způsob využití zapsaný v katastru nemovitostí. Pokud byly doposud zdaňovány odlišně od nové úpravy, bude třeba podat daňové přiznání.

V případě, že ve Vaší obci došlo v průběhu roku 2023 přijetím obecně závazné vyhlášky ke změně místního koeficientu, není tato změna sama o sobě důvodem pro podání nového daňového přiznání. Přepočet daně je povinen provést správce daně.

V následujícím roce se pak bude nutné seznámit s dalšími schválenými změnami s odloženou účinností. Zároveň půjde o první období, kdy výši daně může ovlivnit tzv. inflační koeficient.

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Stránku se nepodařilo načíst.
Stránku se nepodařilo načíst.