Milostivé léto 2023

16.10.2023

Milostivé léto 2023 navazuje na akce totožného charakteru (Milostivé léto I a II), které probíhaly v letech 2021 a 2022, a umožňuje i nyní, již potřetí, fyzickým osobám v exekuci vyhnout se dlužným úrokům a nákladům exekuce. Tentokrát se však Milostivé léto 2023 zaměřuje na tzv. správní exekuce. Milostivé léto 2023 je upraveno zákonem č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, a zákonem č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Jedná o tříměsíční oddlužovací akci, která probíhá v období od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023.

Daňové milostivé léto 2023
Daňové milostivé léto 2023 se týká pouze příslušenství dluhů a bagatelních dluhů vzniklých do 30. 9. 2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje. Rovněž se možnost oddlužení netýká cla a jeho příslušenství. Daňové milostivé léto 2023 má dvě formy. První se týká mimořádného zániku určeného příslušenství daně odpuštěním, druhá se týká mimořádného zániku některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Určené příslušenství daně zaniká odpuštěním, pokud dlužník požádal během rozhodného období (1. 7. 2023 – 30. 11. 2023) o jeho odpuštění a došlo k úplnému uhrazení rozhodného nedoplatku (nedoplatek na dani nebo na příslušenství daně fyzické osoby, který vznikl do 30. 9. 2022 a je, popřípadě byl, evidován u správce daně do 30. 9. 2022), se kterým toto příslušenství souvisí, do 30. 11. 2023. K odpuštění příslušenství daně tedy nedochází automaticky s úhradou dlužné částky, ale je o něj nutné požádat. Pro žádost není stanoven žádný konkrétní formulář či vzor. Tato žádost by však měla vždy obsahovat obecné údaje, tj. kdo žádost podává (identifikační údaje žadatele), komu je žádost určena (identifikace správního orgánu), čeho se týká (identifikace daně a příslušenství) a o co dlužník žádá (odpuštění příslušenství konkrétní daně).
Novinkou Milostivého léta 2023 je možnost domluvit se na úhradě formou splátek. V případě splátkového režimu je poté nedoplatek rozložen do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek, kdy první splátka musí být provedena a současně připsána na účet do 30. 11. 2023. Splatnost dalších plateb je vždy poslední den příslušného měsíce (pokud je poslední den sobota, neděle nebo svátek, tak nejbližší následující pracovní den). Současně je kdykoli možné uhradit splátky dříve nebo zaplatit celou jistinu.

Pojistné milostivé léto
Pojistné milostivé léto 2023 se týká dluhů vůči České správě sociálního zabezpečení (dále ČSSZ), které jsou vymáhány v rámci tzv. správní exekuce. Při splnění podmínek bude dlužníkům odpuštěno penále z pojistného a exekuční náklady, které ČSSZ vznikly v souvislosti s vymáháním dluhů. Stejně jako u daňového milostivého léta 2023 i v rámci pojistného milostivého léta lze zaplatit dlužné pojistné ve splátkách, konkrétně ve splátkách lze zaplatit dlužné pojistné, které je ke dni podání oznámení vyšší než 5000 Kč a jehož placení není povoleno ve splátkách podle zákona č. 589/1992 Sb. a které není vymáháno prostřednictvím soudního exekutora.

Potřebujete poradit či pomoci s přípravou příslušných žádostí? Neváhejte se na nás obrátit.

Stránku se nepodařilo načíst.
Stránku se nepodařilo načíst.